MENU

PALIWANAG TUNGKOL SA ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

 

TANONG: Ano ang Acknowledgment Receipt?

SAGOT: Ang Acknowledgment Receipt ay ibinibigay ng HRVCB bilang katibayan na ang isang aplikante sa reparasyon at pagkilala sa ilalim ng RA 10368 ay maayos na nakapaghain ng claim at nakapagsumite ng Application Form at mga dokumento sa loob ng intake periods na itinakda ng Batas. Ito ay naglalaman ng mga sumusunod na impormasyon:

 

1. Docket Number

2. Name of Human Rights Violations Victim (HRVV)

3. Name of Applicant

4. Date of Filing

5. Signature of HRVCB encoder

6. Picture/Photo of the person who applied/filed the claim

 

TANONG: Ang claimant o aplikante ba na nabigyan ng HRVCB Acknowledgment Receipt  ay siguradong makatatanggap ng monetary reparation?

SAGOT: Hindi garantiya na makatatanggap ng monetary reparation ang pagkakaroon ng Acknowledgment Receipt. Ito ay isa lamang katibayan na ang isang claimant ay nakapaghain ng claim sa HRVCB.

 

Ang bawat claim na naihain sa HRVCB ay dadaan pa sa isang masusing pagsusuri at pag-aaral upang malaman kung ito ba ay karapat-dapat na mabigyan ng monetary reparation.

 

TANONG: Kung buhay ang HRVV-Claimant na nakapangalan sa Acknowledgment Receipt pero ang larawan sa receipt ay ang applicant (representative) na nag-apply para sa kanya, sino ang makatatanggap ng monetary reparation? 

SAGOT: Ang HRVV-Claimant na nakapangalan sa Acknowledgment Receipt ang makatatanggap ng monetary reparation at hindi ang taong nasa larawan.

 

TANONG: Paano mapapalitan ang isang Temporary Acknowledgment Receipt (TAR) ng orihinal na Acknowledgment Receipt? 

SAGOT: Ang claimant na may Temporary Acknowledgment Receipt ay maaaring makakuha ng orihinal na Acknowledgment Receipt sa pamamagitan ng pagsumite ng mga sumusunod na mga dokumento:

1. Orihinal na Letter Request na may lagda ng claimant

2. Orihinal na Temporary Acknowledgment Receipt (TAR)

3. Dalawang (2) photocopy ng government-issued I.D. na may nilalaman na larawan at lagda ng claimant

4. Tatlong (3) sample signatures

 

TANONG: Paano po mapapalitan ang nawalang Acknowledgment Receipt?

SAGOT: Ang nawalang Acknowledgment Receipt ay maaaring palitan ng HRVCB sa pamamagitan ng pagsumite ng mga sumusunod na mga dokumento:

1. Orihinal na Letter Request na may lagda ng claimant

2. Notaryadong Affidavit of Loss na may lagda ng claimant

3.Dalawang (2) photocopy ng government-issued I.D. na may nilalaman na larawan at lagda ng claimant

4. Tatlong (3) sample signatures